Červnový termín Cambridge zkoušek na naší škole
22.3.2023

Červnový termín Cambridge zkoušek na naší škole

Po 2 letech se opět vracíme k dříve zavedenému a osvědčenému červnovému termínu Cambridge zkoušek. Tyto zkoušky realizujeme ve spolupráci se vzdělávacím ústavem Život je věda a s jazykovou školou AKCENT International House Prague, která je akreditovaným zkouškovým centrem pro tuto certifikaci. 

 1. Základní informace (kdy a proč dítě přihlásit, jakou úroveň zvolit) 
 2. Organizační záležitosti (termín, přihláška, platba, online příprava, podmínky registrace) 
 3. Den zkoušky (jak přesně bude zkoušení probíhat, co s sebou, hlídání mladších dětí) 
 4. Výsledky a certifikát 

______________________________________________________________________________________________________

1. Základní informace 

Cambridge zkoušky realizujeme ve spolupráci se vzdělávacím ústavem Život je věda a s jazykovou školou AKCENT International House Prague, která je akreditovaným zkouškovým centrem pro tuto certifikaci. S jazykovou školou AKCENT máme již od roku 2018 uzavřenou partnerskou smlouvu o spolupráci.

Co tato spolupráce přináší našim žákům? Je to především MOŽNOST složit některou Cambridge zkoušku/zkoušky už během docházky na naši školu, a to ve známém prostředí, tedy přímo v budově školy. Naším cílem je nabídnout tuto příležitost těm dětem, pro které bude složení zkoušky motivací k dalšímu pokroku ve studiu jazyka. Na druhé straně není skládání Cambridge zkoušek v žádném případě povinné, což je důležité pro děti, pro něž by skládání zkoušek mohlo být naopak nepříjemné či zatěžující. Je však třeba upozornit, že ačkoliv ve výuce postupujeme podle Cambridge kurikula, výuka angličtiny na naší škole není v žádném případě systematickou přípravou pro získání certifikátů, neposkytujeme ani individuální přípravu k těmto zkouškám. Skládání Cambridge zkoušek není v žádném případě hlavním cílem výuky angličtiny na naší škole.

Úrovně zkoušek (podrobnější popis):  

pro mladší žáky /Young Learners/ YLE 

Pre A1 Starters 

A1 Movers 

A2 Flyers 

pro starší žáky

A2 Key for Schools (KET for Schools) 

B1 Preliminary (PET for Schools) 

B2 First for Schools (FCE for Schools) 

Absolvování zkoušky doporučujeme pro třídy s rozšířenou výukou nejdříve na konci 3. třídy, lépe pak na konci 4. třídy (úroveň Starters), neboť pro zkoušku je nezbytné, aby si dítě řádně osvojilo také psaní. Pokud zvažujete dítě přihlásit a nejste si jisti, jakou úroveň zvolit, obraťte se o radu na vyučující/vyučujícího anglického jazyka Vašeho dítěte.  Ta/Ten Vám individuálně doporučí úroveň zkoušky vhodné pro Vaše dítě tak, aby vlastní zkouška byla pro dítě přiměřenou "výzvou".

Případným zájemcům nabízíme možnost absolvovat písemnou část zkoušky úrovní KET (A2) a PET (B1) ke zvážení úrovně. Tyto zkušební testy bude možné napsat ve středu 29. 3.  od 14:30 v učebně 7.A/B ve staré budově. Předpokládaný konec této zkoušky nanečisto je cca 17:00.

V případě zájmu o zkušební test, vyplňte prosím tento formulář.

 

2. Organizační záležitosti 

 • Termín zkoušek byl stanoven na sobotu 10. 6. 2023 a je neměnný.
 • Závaznou přihlášku je nutno vyplnit a zaslat nejpozději do středy 5. 4. 2023.
 • Poplatek za zkoušku je pak nutné uhradit do středy 12. 4. 2023 na bankovní účet ústavu Život je věda č. 274590036/0300 (variabilní symbol = identifikační číslo dítěte).
 • Poplatek je nevratný!!! Pročtěte si pozorně Mezinárodně platné podmínky registrace
 • U zkoušek KET, PET a FCE je nutné předložit občanský průkaz žáka nebo jeho cestovní pas. 
 • Kandidáti na KET, PET a FCE obdrží 1 měsíc před termínem přístupový kód na e-learningovou platformu, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

  

Ceny zkoušek

Jakožto partnerská instituce máme v Dolních Břežanech na zkoušky 5 % slevu.

Pro žáky ze tříd s rozšířenou výukou uhradí vzdělávací ústav Život je věda polovinu z ceny zkoušky. (Rozdíl je hrazen z rodičovských příspěvků vzdělávacímu ústavu Život je věda z.ú.) 

  

Plná cena zkoušek:   

YLE 1 473 Kč  

KET 2 803 Kč  

PET 2 993 Kč  

FCE 4 513 Kč  

(rodiče žáků z rozšířených tříd hradí pouze 50 % z výše uvedených částek!). 

 

Mezinárodně platné podmínky registrace  

Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny Cambridge English Language Assessment. Kompletní rozpis zkoušek obdržíte do měsíce od registrace.  

Přihláška na zkoušku je závazná, není možné zkoušku přeložit na pozdější termín nebo měnit na jiný stupeň.

Poplatek se nevrací v případě odstoupení nebo nesložení zkoušky. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci a do sedmi dnů od data písemné zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50 % registračního poplatku. 

Po zkoušce se všechny materiály posílají do centra Cambridge English Language Assessment v Británii. Osobní údaje kandidátů (jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa a případně telefonní číslo) budou zpracovány pro potřeby Cambridge English Language Assessment.

 

3. Průběh zkoušek 

Zkoušky proběhnou podle pravidel a za dohledu pracovníků testovacího centra v budově naší školy. Detailní popis organizace zkušebního dne obdrží rodiče cca týden před konáním zkoušky. Základní informace jsou následující:

 • Po registraci obdrží každý žák svůj individuální časový rozvrh zkoušky (na e-mail, který rodič uvedl do přihlášky).
 • Zkouška se skládá z písemné, poslechové a ústní části.
 • V případě zkoušek typu KET, PET a FCE je nutné předložit pas nebo občanský průkaz kandidáta.
 • Děti budou v prostoru školy bez doprovodu rodičů (pro mladší děti bude školou zajištěn dohled).
 • Mezi jednotlivými částmi zkoušek bude moci dítě čekat v “čekárně” – vyhrazená místnost ve škole, kde bude zajištěn dohled.
 • V průběhu zkoušení u sebe nemůže mít dítě žádnou elektroniku (ani mobilní telefon).

Co si přinést s sebou 

 • přezůvky
 • svačina
 • pití v průhledné láhvi
 • psací potřeby (pro zkoušky Starters, Movers a Flyers také pastelky)
 • pro zkoušky KET, PET a FCI občanský průkaz žáka nebo jeho cestovní pas

 

4. Výsledky zkoušek, certifikát 

Výsledky zkoušek budou k dispozici nejpozději do dvou měsíců od jejich konání. Jakmile budou zveřejněny, budeme vás o nich neprodleně informovat. Oficiální certifikát bude doručen do školy cca do tří týdnů od výsledků. Tento certifikát pak předáme dítěti. 

 

Cambridgeské zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR)

I. Young Learners – YLE

Zkoušky Cambridge English: Young Learners, označované také jako zkoušky YLE, jsou sérií zábavných zkoušek z anglického jazyka, které jsou založeny na aktivitách určených speciálně pro děti ve věku 7-12 let.

Tři zkoušky založené na zábavných aktivitách:

 • Starters
 • Movers
 • Flyers/Key

Zkoušky jsou zaměřeny na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky. Žáci se hravou formou seznamují s charakterem britských jazykových zkoušek.

Zkoušky jsou dobrým základem výuky reálné každodenní angličtiny a zároveň výbornou přípravou ke zkouškám Cambridge English na vyšší úrovni.

Starters – A1

Zkouška je zaměřena na praktické jazykové dovednosti. Zkouška spolehlivě hodnotí poslech, ústní projev, čtení a psaní.

Movers – A1

Žák na této úrovni rozumí základním pokynům a dokáže se účastnit základní konverzace na předvídatelné téma.

Flyers – A2

Žák na této úrovni rozumí, používá základní fráze a zodpoví základní otázky. Dokáže jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně. Zvládne zapsat krátké poznámky.

 

II. Key – A2 Velký první krok ve studiu angličtiny

(Key English test dříve KET for schools)

Zkouška Cambridge English Key for Schools má totožný formát jako zkouška Key. Absolvent této zkoušky obdrží stejný mezinárodně uznávaný certifikát.

Žáci skládají zkoušku Key for Schools, její obsah je přizpůsoben slovní zásobou a tématicky přizpůsoben jejich věku a životním zkušenostem.

Na této úrovni je žák schopen porozumět základním frázím a používat je. Porozumět jednoduchým otázkám a instrukcím, dokáže vyjádřit základní názory a potřeby, jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví zřetelně.

 

III. Preliminary – B1 zkouška na úrovni maturity z cizího jazyka

(Preliminary for Schools dříve PET for Schools)

Zkouška odpovídá úrovni základní maturity z cizího jazyka. Žáci skládají zkoušku Preliminary for Schools, její obsah je přizpůsoben slovní zásobou a tématicky přizpůsoben jejich věku a životním zkušenostem. Jazyková úroveň i platnost získaného certifikátu je u zkoušek PET a PET for Schools identická. 

Na této úrovni je žák schopen použít jazyk ve všech známých situacích, doma, ve škole, v práci při cestování. Napíše krátký souvislý text a zdůvodní svůj názor.

 

IV. First – B2 doporučená úroveň pro studium v zahraničí

(First/First for Schools dříve FCE/FCE for schools)

Žáci skládají zkoušku First for schools, její obsah je přizpůsoben slovní zásobou a tématicky přizpůsoben jejich věku a životním zkušenostem. Jazyková úroveň i platnost získaného certifikátu je u zkoušek First a First for Schools identická.

Zkouška je zaměřena na veškeré dovednosti: poslech, porozumění čtenému textu, psaní formálních i neformálních textů, komunikační dovednosti, znalost gramatiky a slovní zásoby. 

Na této úrovni je žák schopen rozumět mluvenému i psanému jazyku jak v konkrétních, tak i abstraktních situacích. Je schopen plynule komunikovat s rodilým mluvčím a napsat text na jakékoliv běžné téma ve formálním i neformálním stylu. Je schopen vyjádřit a zdůvodnit svůj názor a argumentovat svůj postoj.

 

Informace o zkouškách a jejich jednotlivých úrovních byly připraveny ve spolupráci s paní učitelkou Michaelou Mařákovou.

 

 

Autor: Zuzana Mojžíšková

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies