Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je důležitou součástí každodenního chodu školy. V jeho rámci působí školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence. Tito odborní pracovníci se věnují celé škále činností a jsou k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i všem pedagogickým pracovníkům školy.

Školní psycholog a školní speciální pedagog vytvářejí systém včasné identifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálně se jim věnují. Dále např. poskytují metodickou podporu pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků, zajišťují krizovou intervenci, pracují s třídními kolektivy či metodicky vedou asistenty pedagoga.

Výchovný poradce se kromě problematiky výchovně-vzdělávací věnuje kariérovému poradenství a procesu inkluze.

Školní metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

Ve školním roce 2022/23 pracuje ŠPP v tomto složení: 

  • vedoucí ŠPP, speciální pedagožka a koordinátorka inkluze: Mgr. Jana Zapotilová (jana.zapotilova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 890, 605 827 670)  
  • školní psycholožka, speciální pedagožka: Ing. Mgr. Alena Vyšínová (alena.vysinova@skolabrezny.cz, tel. 220 990 896)  
  • výchovná poradkyně: Ing. Iva Fischerová (iva.fischerova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 886)  
  • metodička prevence pro 1. stupeň: Mgr. Michaela Valvodová (michaela.valvodova@skolabrezany.cz, tel.: 220 990 861)  
  • metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Ivo Mikšovský (ivo.miksovsky@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853)  
  • odborná asistentka ŠPP: Mgr. Tereza Zapotilová (tereza.zapotilova@skolabrezany.cz, tel.: 220 990 890)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies