Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů

Základní škola Dolní Břežany, příspěvková organizace
IČO: 629 35 747
Dolní Břežany, Na Vršku 290, PSČ 25241
Zřizovatel: Obec Dolní Břežany

Kontakty na správce najdete ZDE.

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce osobních údajů jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy ve všech součástech školy. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, informaci o Vašich osobních údajích) a námitky. Také Vám poskytujeme informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec správce (DPO).
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zuzana Krausová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

T: 604 679 889
Mzuzana.krausova@sms-sluzby.cz
Whttps://www.smscr.cz/
Fbhttps://www.facebook.com/SMSCR.CZ  

SMS-služby s.r.o. V Rovinách 934/40 140 00 Praha 4 - Podolí
Datová schránka: j49zfqv

 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v kterékoli ze součástí školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci (ZŠ a MŠ Dolní Břežany) spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i v případě stížnosti[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v kterékoli ze součástí školy (odborně řečeno – zpracováváme je  jako správce), máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON).
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné. Požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. V případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále se o zpracování svých osobních údajů můžete dozvědět více v informacích vztahujících se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu osobniudaje@skolabrezany.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že žádáte o odvolání souhlasu pro určitý subjekt (žáka, zákonného zástupce, zaměstnance). Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně. My Vás následně budeme kontaktovat za účelem identifikace a stanovení dalšího postupu.
  6. Při všech dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem (ZŠ a MŠ Dolní Břežany), máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem (srov. výše). Jeho úkolem je především dohlížet právě na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Velkou část údajů o žácích, uchazečích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci. Údaje ze školní matriky pravidelně předáváme státním institucím v souladu se zákony a vyhláškami.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR nebo zdravotním pojišťovnám.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například v rámci pronájmů tělocvičny, zabezpečení zájmových kroužků, dále pro informování o školních událostech na webu a v některých dalších případech. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě či lyžařské kurzy a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře apod.

Na základě smluvní dohody o zachování mlčenlivosti a ochrany osobních a citlivých údajů jsou vždy předávána pouze nezbytná data.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské unie.

Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování ani profilování.

 

[1] Čl. 38 odst. 5 ON

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies