Program tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Program tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Od školního roku 2016/2017 otevřela škola třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Rozšířený program výuky je v souladu s dlouhodobou snahou vedení školy a zřizovatele školy obce Dolní Břežany zkvalitňovat a rozšiřovat nabídku vzdělávání v obci a v regionu. Zaměření tříd vychází ze školního vzdělávacího programu Břežanská škola, který akcentuje výuku technických a přírodovědných předmětů. Rozšíření výuky je na prvním stupni realizováno zejména v rámci výuky matematiky, prvouky, přírodovědy a cizích jazyků. Na druhém stupni je akcentována především výuka matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a cizích jazyků.

Žáci

Třídy s rozšířenu výukou jsou určeny pro zvídavé děti, které mají chuť a předpoklady se intenzivněji vzdělávat. Vzhledem k vyšším nárokům kladeným na žáky v těchto třídách procházejí zájemci ověřováním nadání a předpokladů pro matematické a přírodovědné vzdělávání. V případě zájmu mohou žáci ze třídy s rozšířenou výukou přestoupit do třídy běžné. Děti z běžných tříd mohou do třídy s rozšířenou výukou přestoupit na začátku 6. nebo 8. ročníku po odchodech žáků na víceletá gymnázia. 

Cíl programu

Cílem rozšířeného programu je podnítit v žácích zájem o učení, žáci jsou motivováni k samostatnému řešení problémových úloh, kreativitě, hlubšímu pronikání do probírané látky, ale i ke spolupráci v týmu, sdílení poznatků a zkušeností. Výuka navazuje na naše předchozí zkušenosti s realizací projektu badatelské výuky. V rámci výuky ve třídách s rozšířenou výukou se učitelé zaměřují zejména na tyto oblasti:

 • zajištění rozvoje osobnosti každého žáka v souladu s jeho předpoklady a zaměřením
 • podpora samostatnosti, sebedůvěry a vlastní odpovědnosti za další vzdělávání
 • objevitelství, hledání nových řešení, kreativní přístup, schopnost obhájit vlastní návrhy a řešení, důraz na pochopení souvislostí a vazeb
 • schopnost pracovat individuálně i spolupracovat v týmu a sdílet poznatky a zkušenosti
 • rozvoj logického myšlení a inovativních přístupů
 • schopnost komunikace v českém i cizím jazyce, prezentační a komunikační dovednosti

Škola je nadstandardně vybavena informačními a komunikačními technologiemi (srov. výše). Využití ICT ve výuce je zejména v těchto třídách pravidelně doplňováno jednoduchými názornými experimenty s cílem umožnit žákům „osahat“ si přírodní jevy v praxi a ověřit si své poznatky měřením s využitím moderních technologií. Při výuce jsou využívány moderní formy výuky, badatelský přístup, projektová výuka, metoda problémového vyučování a další. Cílem je zajistit co nejvyšší míru mezipředmětových vazeb při využití různých empirických metod poznávání a zkoumání přírodních jevů kolem nás.

Aktuální informace

 • V tomto školním roce (2023/2024) probíhá výuka v devíti třídách s rozšířenou výukou (1. až 9. ročník).
 • V příštím školním roce otevřeme opět jednu 1. třídu s rozšířenou výukou pro 18 žáků. 
 • Doplňující přijímací řízení do budoucí 6. a 8. ročníku  probíhá vždy na přelomu května a června. Zájem projevíte zasláním Žádosti o přestup na naši školu na eva.gacova@skolabrezany.cz, a to nejpozději do 15. května 2024. Veškeré další informace Vám pak zašleme na e-mail uvedený v žádosti.
 • Kapacita tříd s rozšířenou výukou v ostatních ročnících je zcela naplněna.
 • Pro případné dotazy kontaktujte přímo ředitelku školy Ing. Ivu Fischerovou (iva.fischerova@skolabrezany.cz).

 

Učební plány tříd s rozšířenou výukou 

Učební plán pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1. ročníku 1. 9. 2020 a později

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

7

7

8

7

7

36

33

3

Cizí jazyk

Anglický jazyk

2

2

3

3

3

13

9

4

Další cizí jazyk

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

5

25

20

5

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

1

1

2

2

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

 

 

7

11

4

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

2

4

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1

1

2

1

2

7

12

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

1

1

1

1

5

5

 

Celková povinná časová dotace

 

 

21

21

25

25

26

118

102

16

 

ODBORNÉ KURZY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU - pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1.ročníku 1. 9. 2020 a později

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

Život je věda

Anglický jazyk - konverzace

2

2

2

2

2

10

Německý jazyk - konverzace

 

 

 

 

1

1

Škola 4.0

1

1

 

 

 

2

Projektová výuka

2

2

2

2

2

10

Celková povinná časová dotace

 

5

5

4

4

5

23

 

Učební plán pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1. ročníku 1. 9. 2019 a dříve

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

8

7

8

7

7

37

33

4

Cizí jazyk

Anglický jazyk

 

 

3

3

3

9

9

 

Další cizí jazyk

 

 

 

 

 

1

1

0

1

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

5

25

20

5

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

1

1

2

1

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

3

3

3

 

 

9

12

5

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

2

4

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

12

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

1

1

1

1

5

5

 

Celková povinná časová dotace

 

 

21

21

25

25

26

118

102

16

 

ODBORNÉ KURZY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU - pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1. ročníku 1. 9. 2019 a dříve

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

Život je věda

Anglický jazyk - konverzace

3

3

2

2

2

12

Německý jazyk - konverzace

 

 

 

 

1

1

Logika

1

1

1

1

1

5

Osobnostní rozvoj / Projektová výuka

1

1

1

1

1

5

Celková povinná časová dotace

 

5

5

4

4

5

23

Učební plán pro 2. stupeň (podle revize RVP 2021, nová informatika – v roce 2023/2024 platí pouze pro 6. a 7. ročník)

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

6.

7.

8.

9.

2. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

4

4

4

5

17

15

2

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

 

Další cizí jazyk

 

1

2

2

2

7

6

1

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

20

15

5

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

1

1

4

4

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

2

2

2

2

8

10

1

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

1

1

1

3

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

2

2

2

2

8

20

9

Chemie

Chemie

1

1

2

2

6

 

 

Přírodopis

Přírodopis

2

2

2

2

8

 

 

Zeměpis

Zeměpis

2

2

2

2

8

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

9

 

Hudební výchova

1

1

1

 

3

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10*

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

1

 

 

 

1

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

 

1

1

3

3

 

Celková povinná časová dotace

 

 

30

30

31

31

122

104

18

* 1 hodiny Výchovy ke zdraví je integrována v předmětu Přírodopis v 8. ročníku.

Učební plán pro 2. stupeň (původní – v roce 2023/2024 platí pro 8. – 9. ročník)

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

6.

7.

8.

9.

2. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

4

4

4

4

16

15

1

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

 

Další cizí jazyk

 

1

2

2

2

7

6

1

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

20

15

5

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

0

1

3

1

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

2

2

2

2

8

11

 

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

1

1

1

3

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

2

2

2

2

8

21

9

Chemie

Chemie

1

1

2

2

6

 

 

Přírodopis

Přírodopis

2

2

3

2

8

 

 

Zeměpis

Zeměpis

2

2

2

2

8

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

10

 

Hudební výchova

1

1

1

1

4

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10*

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

1

 

 

 

1

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

 

1

1

3

3

 

Celková povinná časová dotace

 

 

30

30

31

31

122

104

18

 * 1 hodiny Výchovy ke zdraví je integrována v předmětu Přírodopis v 8. ročníku.

 ODBORNÉ KURZY PRO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU - pro 2. stupeň

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Ročník

6.

7.

8.

9.

2. st.

Život je věda

Anglický jazyk - konverzace

1

1

1

1

4

Německý jazyk - konverzace

1

 

 

 

1

Věda (Science)

1

1

 

 

2

 

Podnikatelská akademie

 

 

1

1

2

Celková povinná časová dotace

 

3

2

2

2

9

 

 

 

 

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies