Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog Speciální pedagog Metodik prevence Výchovný poradce Kariérové poradenství Dokumenty

Nedílnou součástí školy je v dnešní době Školní poradenské pracoviště neboli ŠPP. To ve škole propojuje oblast vzdělávací, výchovnou a preventivní a podílí se tak na tvorbě vhodného prostředí pro vzdělávání pro všechny zúčastněné, tj. pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogické pracovníky školy.

Členy ŠPP jsou výchovný a kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog. Ti ve škole zajišťují poradenské služby, mezi něž patří zejména:

 • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a následné sledování a vyhodnocování jejich účinnosti
 • prevence školní neúspěšnosti
 • podpora vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí či s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého klimatu pro přijímání veškerých odlišností ve škole
 • zajišťování preventivních programů a vyhodnocování jejich účinnosti
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků či třídních kolektivů
 • metodická podpora a vedení všech pedagogických pracovníků školy
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Tyto služby jsou součástí každodenního života školy a napomáhají utváření dobrého klimatu a pocitu bezpečí a důvěry pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. Činnost ŠPP probíhá v těsné spolupráci s vedením školy a všemi pedagogickými pracovníky.

Ani ŠPP, ani škola jako celek však nedokáží zabránit rizikovému chování či školnímu neúspěchu některých žáků. V takovém případě není v kompetenci školy problém vyřešit, nýbrž poskytnout součinnost dalším k tomu vhodným institucím, které posoudí možnost dalšího postupu a doporučí škole vhodné metody péče o takového žáka.

Tým ŠPP:

 • vedoucí ŠPP, speciální pedagožka a koordinátorka inkluze: Mgr. Jana Zapotilová (jana.zapotilova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 890, 605 827 670)  
 • školní psycholožka, speciální pedagožka: Ing. Mgr. Alena Vyšínová (alena.vysinova@skolabrezny.cz, tel. 220 990 896)  
 • výchovná a kariérová poradkyně: Ing. Iva Fischerová (iva.fischerova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 886)  
 • kariérová poradkyně: Ing. Kamila Menclová (kamila.menclova@skolabrezany.cz, tel. 220 990 857)
 • metodik prevence: Mgr. Ivo Mikšovský (ivo.miksovsky@skolabrezany.cz, tel. 220 990 853)  
 • metodička prevence (pro 1. stupeň): Mgr. Michaela Valvodová (michaela.valvodova@skolabrezany.cz, tel.: 220 990 889)  
 • odborná asistentka ŠPP: Mgr. Tereza Zapotilová (tereza.zapotilova@skolabrezany.cz, tel.: 220 990 890)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies