Všeobecné třídy

Všeobecné třídy

Do všeobecných tříd přijímáme děti ze spádového obvodu školy, tj. z Dolních Břežan (včetně Lhoty a Zálep). Zápis do prvních tříd probíhá každý rok v dubnu. Tyto třídy otvíráme vždy dvě; průměrný počet žáků ve všeobecných třídách na prvním i druhém stupni je cca 24.

V naší škole (oproti řadě ostatních základních škol) vyučujeme angličtinu už od první třídy, od sedmého ročníku začínají pak žáci s druhým cizím jazykem (němčina nebo španělština).

Důraz klademe na kvalitní výuku českého jazyka, matematiky (na prvním stupni aplikujeme většinově metodiku prof. Hejného) i přírodovědných předmětů. Skvělé vybavení školy učebními pomůckami i moderní IT technikou nám umožnuje rozvíjet děti ve všech oblastech. Naprosto nadstandardní zázemí (v podobě moderních polyfunkčních dílen) máme pro výuku praktických, technických, řemeslných i uměleckých činností a oborů. Všestranné sportovní vyžití našim žákům, jak v hodinách tělesná výchovy, tak mimo ně, umožňuje krásná prostorná sportovní hala a hřiště.

Naší snahou je, aby každý náš žák objevil své silné stránky a oblasti, které ho baví, a ty dále rozvíjel.

Učební plány všeobecných tříd

Učební plán pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1. ročníku 1. 9. 2020 a později

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

8

8

9

7

7

39

33

6

Cizí jazyk

Anglický jazyk

2

2

3

3

3

13

9

4

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

5

5

22

20

2

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

 

1

1

1

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

 

 

6

12

2

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

2

4

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

12

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

3

3

2

12

10

2

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

1

1

1

1

5

5

 

 

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková povinná časová dotace

 

 

21

22

25

25

25

118

102

16

Učební plán pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1. ročníku 1. 9. 2019 a dříve

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

9

8

9

7

7

40

33

7

Cizí jazyk

Anglický jazyk

 

 

3

3

3

9

9

 

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

4

5

5

23

20

3

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

 

1

1

1

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

 

 

6

12

2

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

2

4

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie člověka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

12

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

3

3

3

3

2

10

14

4

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

1

1

1

1

5

5

 

 

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková povinná časová dotace

 

 

21

22

25

25

25

118

102

16

Učební plán pro 2. stupeň

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

6.

7.

8.

9.

2. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

5

5

5

5

20

15

5

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

 

Další cizí jazyk

 

0

2

2

2

6

6

 

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

4

5

18

15

3

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

1

 

3

1

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

2

2

2

2

8

11

1

Výchova k občanství

Občanská výchova

1

1

1

1

4

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

2

2

2

2

8

21

7

Chemie

Chemie

 

 

2

2

4

 

 

Přírodopis

Přírodopis

2

2

3

2

9

 

 

Zeměpis

Zeměpis

2

2

2

2

8

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

10

 

Hudební výchova

1

1

1

1

4

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10*

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

1

 

 

 

1

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

 

1

1

3

3

 

Celková povinná časová dotace

 

 

29

30

32

31

122

104

18