Hodnoty a etický kodex

Hodnoty a etický kodex

Poznání

Objevování a rozvoj
Zvídavost a zvědavost
Práce s chybou
Znalost a zkušenost
Kreativita
Vzdělanost
Rozum

Odvaha

Odvaha být osobnost
Postavit se zlu
Jistota s sebejistota
Pokora a úcta
Nenásilí
Kritické myšlení
Občanská statečnost

Harmonie

Zdraví (psychické, fyzické, emocionální)
Bezpečí
Vyrovnanost
Spokojenost
Motivace
Empatie
Láska a důvěra
Spravedlnost
Trvale udržitelný rozvoj

Slušnost

Vystupování
Komunikace
Slušně obhájit názor
Upřímnost
Pravdomluvnost
Poctivost
Budování vztahů
Náš žák, náš pedagog, náš absolvent je stále se vzdělávající, slušný, kultivovaný a vyrovnaný člověk, který přiměřeně svým předpokladům…

>Vztah k dětem

 • Své povolání jsme si vybrali, práce s dětmi nás naplňuje. Neustále si uvědomujeme svou zodpovědnost za to, co děti naučíme, jak je vzděláváme a vedeme; snažíme se být pro ně vzorem.
 • Uvědomujeme si, jak důležitá je vnitřní motivace; podporujeme ji a rozvíjíme.
 • Nevyužíváme svého postavení vůči dětem, nevyžadujeme slepou poslušnost, není naším cílem děti stresovat, dostat pod tlak, trestat nebo je nachytat při nevědomosti, ale snažíme se je tzv. naopak „nachytat při úspěchu“.
 • K dětem přistupujeme s respektem a nikdy je nezesměšňujeme! Za případnou nevhodnou reakci se žákům omluvíme a vysvětlíme jim případně své pocity a pohnutky, které tuto reakci zapříčinily, zkrátka snažíme se o partnerský přístup k dětem.
 • Nepoužíváme učení či jakoukoliv práci do školy jako trest.
 • Oslovujeme děti zásadně křestním jménem, snažíme se si jejich jména co nejdříve zapamatovat.
 • Nepřehlížíme jakékoliv náznaky ubližování (fyzické, verbální i psychické), vše řešíme v zárodku, vysíláme dětem jasný signál, že někomu záměrně ubližovat je v naší škole naprosto nepřijatelné.
 • Pomáháme dětem, když o to požádají, a spolu nacházíme vhodná řešení. Citlivě nabízíme pomoc, pokud vycítíme, že ji dítě potřebuje, ale je pro něj příliš těžké si o pomoc říci.
 • Snažíme se rozumně zkombinovat individuální přístup k žákům s principem „spravedlivého“ přístupu; své kroky, které mohou ostatní vnímat jako nespravedlivé, dětem vysvětlujeme.
 • Preferujeme laskavý, ale zároveň důsledný přístup k dětem.
 • Jsme otevření diskusi.
 • Nesdělujeme dětem důvěrné informace o některém z nich, ani o zákonných zástupcích či zaměstnancích školy.
 • Jsme taktní při veřejné kritice (pokud je nezbytná) i pochvale ve třídě, nesrovnáváme mezi sebou žáky ani třídy.
 • Čerpáme ze všech dostupných pozitivních motivačních prostředků (např. vyslechnutí, domluva, rozhovor mezi čtyřma očima, neverbální komunikace) dříve, než využijeme kázeňského postihu.
 • Neuplatňujeme princip kolektivní viny a trestu při udržování kázně.
 • Než přistoupíme k řešení případného problému, informace, které máme k dispozici, si prověřujeme, vyslechneme všechny zúčastněné. Problémy a spory řešíme v klidu, s nadhledem a citlivě.
 • Pomáháme dětem rozpoznat jejich silné a slabé stránky, rozvíjíme individuální potenciál každého dítěte a zároveň respektujeme rozdílné předpoklady dětí.
 • Vedeme děti k toleranci a respektu k odlišnostem.
 • Pomáháme dětem překonávat překážky a vyrovnat se s případným neúspěchem. Chyba není problém, ale posune nás dál, pokud se z ní poučíme.
 • Rozvíjíme a podporujeme kritické myšlení dětí – vedeme je k ověřování informací, dovednosti vyjádřit vlastní názor a obhájit ho.
 • Vedeme děti k odpovědnosti za svou práci a své činy, nikoliv pouze k poslušnosti v přítomnosti pedagoga.
 • Hovoříme na děti kultivovanou češtinou.
 • Podporujeme v dětech pocit sounáležitosti s třídním týmem/školou, kultivujeme jejich chování, vystupování a vzájemné vztahy.
 • Vedeme děti k zodpovědnému chování k životnímu prostředí.
 • Respektujeme názorovou pluralitu. Své vlastní politické, náboženské, morální a kulturní hodnoty žákům přiměřeně jejich věku můžeme představit, pokud nás o to požádají, ale své politické a náboženské názory jim jakkoli nepodsouváme a nenadužíváme jich.

>Spolupráce s rodiči

 • Rodiče jsou naši partneři, s rodiči spolupracujeme, budujeme si s nimi vzájemnou důvěru, respektujeme jejich odlišný názor a taktně a slušně o něm diskutujeme, což však neznamená, že rodičům je třeba vždy vyhovět – jsme profesionálové, především my odpovídáme za vzdělávání žáků. Měli bychom však vždy umět svůj postup, své řešení problému apod. rodičům vysvětlit, ideálně je pro svou cestu získat.
 • Sdílením běžných informací o dění ve třídě/ve škole vtahujeme rodiče žáků do života školy a tím předcházíme případným nedorozuměním.
 • Jsme si vědomi práva rodičů na informace o výsledcích a pokroku ve vzdělávání i o chování jejich dítěte. O všech důležitých skutečnostech informujeme rodiče neprodleně. Zejména pokud se jedná o negativní zprávy, jednáme však s rodiči nanejvýš citlivě. Na druhé straně máme vždy na mysli, že chráníme především zájmy dítěte.
 • Nebojíme se požádat kolegy či vedení školy o pomoc v komplikovaných situacích.

>Spolupráce v našem týmu

 • Vzájemně spolupracujeme v zájmu našich žáků, navzájem se podporujeme, sdílíme s kolegy své nápady, nové trendy, metody a způsoby ve vzdělávání a výchově a snažíme společně směřovat k naplňování vize naší školy.
 • Jsme konstruktivní – pokud přicházíme s problémem, snažíme se zároveň navrhnout možná řešení.
 • Poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu a sami ji přijímáme.
 • Nabízíme pomoc tomu, kdo ji potřebuje, nebo o kom si myslíme, že by ji mohl potřebovat. Pomáháme a jsme k dispozici novým kolegům.
 • Neznevažujeme profesní způsobilost nebo odlišné přístupy kolegů.
 • Máme jednotný přístup; nepřehlížíme porušování pravidel, nesnažíme se žákům zalíbit benevolentnějším přístupem, než mají kolegové.
 • Hledáme na ostatních nejprve to pozitivní. Případné spory, nedorozumění či vlastní nespokojenost řešíme co nejdříve, věcně a citlivě.
 • Umíme uznat svou chybu a omluvit se za ni.
 • Nesdílíme soukromí svých kolegů s žáky a jejich rodiči a naopak.

>Osobní a profesní rozvoj

 • V zájmu svém i svých žáků formulujeme své osobní rozvojové cíle a pracujeme na jejich dosažení, prohloubení a rozvoji. Nestačí nám to, co umíme teď.
 • Pracujeme na svém osobním sebevědomí a profesní jistotě.
 • Pečlivě se na vyučování připravujeme, snažíme se zařazovat pestré a atraktivní vzdělávací aktivity.
 • Aktivně se zapojujeme do školního dění, projektů a aktivit nad rámec svého „popisu práce“.
 • Necháváme se inspirovat zkušenostmi a hodinami svých kolegů.
 • Uvažujeme komplexně, ne pouze v rámci našeho oboru, zvažujeme pečlivě dopady našich rozhodnutí směrem k ostatním kolegům.
 • Nezapomínáme na sebe a své vlastní potřeby, nepodceňujeme důležitost fyzického i psychického zdraví, a pokud potřebujeme jakoukoliv pomoc, nebojíme se o ni požádat kolegy či vedení školy.

>Péče o dobré jméno školy, loajalita

 • Jsme diskrétní a neznevažujeme prestiž školy sdělováním interních informací, problémů, dohod a ujednání.
 • Pokud nemáme dost konkrétních informací, zkonzultujeme danou záležitost s vedením školy, než bychom spekulovali a šířili nepřesnosti, či dokonce nepravdy.
 • Chráníme a vytváříme dobré jméno naší školy.
 • Dbáme na svůj zevnějšek, aby byl upravený, čistý a důstojný naší profese.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies